genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Akt małżeństwa Krystyana Cieślaka i Agnieszki Paluchowny

type of eventcitation
date of citation on Wednesday, the 6th of January 2021
10 months and 16 days ago (as of 22 NOV 2021)
sourceAkta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Białej 1821
microfilmar3-zs1405d (Eliza Parcheniak)
where1/1821
cited byMaciej Róg
data
Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Pierwszego Dnia Siedemnastego Miesiącza Stycznia ogodzinie trzeci po południu Przed Nami Plebanem Bielskim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey Powiatu Ostrzeszowskiego w Woiewodztwie Kaliskim Stawili się Krystyan Cieslak Religii a katolickiey młodzian za owczarka w Białey na części 2giey służący podług złożoney Metryki z ksiąg Kościoła Ewangielickiego Wilmsderskiego w Śląsku pod Dniem Dwudziestym Grudnia roku zeszłego wyiętej maiący lat dwadziescia i trzy syn Pawła i Zuzanny Cieslakow Profesyi Owczarskiey na Wsi Roszkowicach w Sląsku mieszkaiących w asystencyi tychże Rodzicow. Stawiła się także Panna Agnieszka Paluchowna podług złożoney metryki z ksiąg Kościoła Parafialnego Ozarowskiego pod dniem osmym miesiąca stycznia roku bieżącego wyiętey licząca lat dwadziescia dziewięc we wsi Białey za dziewkę służąca corka niegdy Franciszka Palucha włoscianina we wsi Wierzbiu Zmarłego i iak dowodzi akt iego Zeyscia z Ksiąg Cywilnych Gminy ozarowskiey tegoz samego dnia i roku iak wyżej wyiętey i Franciszki (sic!) pozostałey wdowy pozostałegy względem który temu obrzędowi przytomny akt uszanowania ninieyszym do spełnia. Strony stawaiące żądaią ażebyśmy do obchodu ułożonego między niemi małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi przed głownemi drzwiani naszego domu gminnego ogłoszone zostały w dni niedzielne o godzinie dwunastey w południe to iest pierwsze dnia siodmego druga dnia czternastego miesiąca stycznia roku bieżącego. Gdy o żadnem tamowaniu rzeczonego małżeństwa niezostalismy uwiadomieni a przytomni rodzice … jego ninieyszym zezwalaią, przychylaiąc się zatem do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wspomnianych papierow i Działu szostego w tytule Napoleona o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłey małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem małżenstwa. Naco gdy każde z nich od dzielnie odpowiedziało że taka iest ich wola[,] ogłaszamy w imieniu prawa iż Krystyan Cieślak i Franciszka Paluchowna są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego akt spisaliśmy w przytomności Jana … lat trzydzieści pięc maiącego owczarka … … w Białey i Michała Kubiaka lat trzydzieści osm liczącego także owczarka na … … w Białey tudzierz Bogusława Ka…skiego lat czterdzieści osm maiącego owczarza w Młynisku wsi w Gminie Łyskorskiey położoney, wstępuiącego w stan małżeński sąsiadów, niemniey Jana Cieslaka liczącego lat trzydzieści i trzy brata rodzonego teyże samey profesyi 2giey częsci w Białey mieszkaiącego[,] który to akt stawaiącym przeczytany aże ci pisać nie umieią przez nas samych podpisany został. Xiądz Jan Urbański Pleban Bielski Urzędnik Cywilny
see alsoOII.6342.598.2020 alegata Krystiana Cieślaka i Agnieszki Paluszek
to whom or to what is related to

x14
Identifier: MR13760
Last changes: 18 JUL 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • date and time — public
  • name — public
  • records — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia