genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
paternal grandfather:
Jan Róg
paternal grandmother:
Zofia Wilk
maternal grandfather:
Stanisław Kalinowski
maternal grandmother:
Kazimiera Rodak
father:
Kazimierz Róg

Maciej Róg

  Maciej was born in 1982

residence: Brzeg, now POL‑OP
DNA🧬Y-DNA🧬:
FTDNA: R-M269 (R1b1a1b) → R-CTS10893 → R-FT168743
= YF: R-Y3159* → R-Y264455

mt-DNA🧬:
K1a1
e-mail address *****@********
website www.mrog.org

Notes

 • {#1} Przodkowie rodziny Róg (Rug, Ruk) wywodzą się od najwcześniejszego pewnego protoplasty Jakuba, jego domniemanego ojca Wojciecha i póki co, hipotetycznego protoplasty nieznanego imienia (ojca rodzeństwa trzech braci). Niewątpliwie co najmniej od 1698 (wzmianki w księgach miejskich Rzochowa1698, 1703, 1719, 1743 itd., 1785 wzmiankaAntonim) mieszkali w Rzochowie, niegdyś Galicja Zachodnia, obecnie część Mielca, Podkarpacie. W linii autora niniejszej genealogii w połowie XIX w. wybyli do Majdanu (obecnie: Majdanu Królewskiego), następnie Krzątki, następnie Dęby (obecnie: Nowej Dęby). Nie wiadomo, skąd pochodzili przed Rzochowem. Poniżej pokazane informacje stanowią niezweryfikowaną hipotezę, bowiem dotąd nie znaleziono decydujących argumentów za ani przeciwko takiej wersji. Do czasu ewentualnego sprostowania lub potwierdzenia, pokazane informacje należy traktować jako hipotetyczne.
  • Y-DNA autora witryny: FTDNA: R-M269 (R1b1a1b) → R-CTS10893R-FT168743; = YF: R-Y3159*R-Y264455 — sugeruje zachodnioeuropejskie pochodzenie; haplogrupa pierwotna R-M269 najpopularniejsza jest w Walii, pośrednie haplogrupy mają dużo jednostkowych przedstawicieli wskazujących pochodzenie szkockie (R-Y3159) oraz angielskie (R-Z7); jednakże nie determinuje to kierunku migracji — męscy potomkowie protoplasty niewątpliwie są w UKPL, ale męscy przodkowie samego protoplasty mogli żyć po obu wskazanych stronach Europy albo jej dziś germańskiego środka — dzisiejszymi nazwami krajów opisując, mogli rozpierzchnąć się:
   • z Niemiec do Polski oraz Walii, Szkocji i Anglii (np. z Saksonii Peter Biggins i jego przodkowie CTS10893),
   • z Polski przez Niemcy na Wyspy Brytyjskie
   • z Wysp przez Niemcy dotarli do Polski – mało prawdopodobne
   • zupełnie inaczej;
  • pierwotna pisownia nazwiska (przezwiska) to „Rug/Ruk”, co nie świadczy o pochodzeniu, ale jest przykładem długiego kształtowania się pisowni;
  • póki co, do odwołania przyjmuję, że nie do końca pasują do profilu Lasowiaków; ze względu na Y-DNA raczej nie byli potomkami kolonistów Mazurów z Mazowsza ani jeńców Tatarów;
  • hipotetycznie mogli być kolonistami niemieckimi:
   • kolonistami józefińskimi raczej nie byli ze względu na obecność nazwiska wiek przed tą kolonizacją w księgach miejskich;
   • potomkami późnośredniowiecznych Głuchoniemców; lub
   • późnośredniowiecznymi kolonistami sprowadzonymi skądś przez właścicieli Rzochowa; [Puszcza Sandomierska] „wieki całe należała przecież do majątków (…) obejmujących także, a raczej przede wszystkim, tereny nad Wisłą, Wisłoką czy Sanem. (…) Na omawianym terenie zdecydowanie dominowała własność królewska, administracyjnie należąca do starostwa sandomierskiego. Por. 1731 inventory of Sandomierz county1753 inventory of Sandomierz county [przyp. MR] Własności kościelnej niemal nie było, natomiast dobra szlacheckie z ośrodkami w dolinach rzecznych obejmowały z reguły pewien obszar pobliskiego lasu. Na tym tle wyraźnie odróżniają się dwa prywatne klucze majątkowe: rzochowsko-rzemieński, Tarnowskich herbu Leliwa, oraz mielecki, Mieleckich herbu Gryf, szerokim pasem wdzierające się w głąb królewskiej puszczy. Te właśnie rody jako pierwsze z prywatnych właścicieli podjęły się kolonizacji i zagospodarowywania terenów puszczańskich. (…) Puszczańskie posiadłości Mieleckich i Tarnowskich, mimo iż przez długi okres bezludne lub słabo zaludnione, nie były terra incognita. Przemierzali je ich właściciele podczas polowań czy ludność okolicznych wsi (…). W stosunku do królewskiej akcji kolonizacyjnej, rozpoczętej w 1. połowie XIV wieku, poczynania prywatnych właścicieli były dużo późniejsze. (…) O właściwej kolonizacji Puszczy Sandomierskiej w dobrach prywatnych możemy mówić dopiero od polowy XV wieku. (…) Nowa fala lokacji ruszyła od początku 2. połowy XVI wieku i to nie tylko na terenie Puszczy Sandomierskiej, ale także w lasach na lewym brzegu Wisłoki. Tym razem zakładanie nowych osad odbywało się równolegle w królewszczyznach i dobrach prywatnych. (…) dokonali udanych lokacji osad i innych inwestycji gospodarczych (…)” — Piotr Miodunka, „Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej” (w:) Rocznik Kolbuszowski, tom 7 (2003), s. 11–25 Czasopisma humanistyczne PDF
   • Maria Dobrowolska, „Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu” — Prace Monograficzne tom 69=LXIX ISSN: 0239-6025, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1985, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
   • „Za panowania Józefa II doszło w Galicyi do bardzo energicznej działalności na polu kolonizacyi niemieckiej. (…) wydano patent kolonizacyjny z dnia 1-go października 1774 roku. Dotyczył on jednak tylko kolonizacyi miejskiej (kupców i rzemieślników) i nie zapewniał przybyszom żadnego poparcia pieniężnego od państwa. Dano im tylko prawo miejskie, zwolniono od opłat cechowych i na 6 lat — od podatków państwowych (…)”. Wacław Tokarz, „Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783”, wyd. 1909 s. 277-298 wg paginacji, PDF s. 285-306, Śląska Biblioteka Cyfrowa 13765 II
  • hipotetycznie mogli być potomkami osiedleńców jeńców szwedzkich z potopu 1655/1656 lub raczej 1701+ (por. Facebook 14.10.2022):
   • Kamil, forum WTG Gniazdo 30.03.2022 19:15 „»Słownik geograficzny« podaje: »Szwedy 1. al. Szwedów, wólka do Jastkowic, pow. tarnobrzeski [...] Powstała w XVIII w., może przez osiedlenie jeńców szwedzkich«. O tej samej wsi Michał Haykowski w artykule »Szwedzkimi śladami w Polsce« pisze: »Na mapie Polski znaleźć można kilka miejscowości, których nazwa odnosi się do Szwecji. Wśród nich są choćby wieś Szwedy i wieś Szwecja. Ta pierwsza leży pomiędzy Janowem Lubelskim a Niskiem zagłębiona w Janowskich Lasach. Początek osadzie dała grupa jeńców szwedzkich, którzy wpadli w polskie ręce, przeżyli niewolę, a których następnie osadzono w tych lasach by je karczowali i uprawiali ziemię. Działo się to po zakończeniu pamiętnego Potopu. Oczywiście nikt już dzisiaj w tej wsi nie mówi po szwedzku, zaniknęły odmienne obyczaje. Domy niszczone przez kolejne wojny nie różnią się od budynków w okolicznych wsiach. Pozostała jedynie tradycja o pochodzeniu pierwszych mieszkańców Wsi oraz nazwa. Zresztą, w tych rejonach Polski jest jeszcze kilka innych wsi, których mieszkańcy wywodzą się ze szwedzkich jeńców wojennych przymusowo osadzonych na roli. Taką miejscowością jest np. Rzochów, leżący 45 km na północ od Rzeszowa. Jego mieszkańców zwyczajowo nazywa się do dzisiaj »Szwedami«. Listę tę można by jeszcze ciągnąć”
   • Józef Witek, Encyklopedia miasta Mielca, Kalendarium:
    • Pradzieje–1771 (…) 1655 Wojska szwedzkie spaliły Rzochów za opór stawiany przez rzochowian (…)
     1725 Właściciel Rzochowa [Paweł Karol Sanguszko] zachęcił do osiedlania się w tym mieście przywilejem zwalniającym nowych mieszkańców z płacenia czynszów przez 6 lat”
    • 1772–1918 (…) 1785 Burmistrzem Rzochowa był Antoni Ruga
   • Antoni Kania, „Tadek u Antka, Antek u Tadka” (w:) Pismo Folkowe „Urodziłem się w Rzochowie, dziesięć kilometrów od Kolbuszowej, dziesięć kilometrów od skrzypka Władka Pogody. Rzochów według legendy składa się z osadników pozostałych po potopie szwedzkim. Teraz włączony jest do Mielca. I to wszystko”
   • Antoni Więch, „Zarys demografii parafii Niwiska w latach 1918–1945” (w:) Rocznik Kolbuszowski tom 11 (2011) s. 167–168: „Czasy potopu szwedzkiego i zwycięska potyczka partyzantów Stefana Czarnieckiego z oddziałem szwedzkim w marcu 1656 roku przyniosły okolicy nowych mieszkańców – jeńców i dezerterów. Jeszcze w XX wieku znajdowano na polach Huciska kości, monety i fragmenty zbroi z tego okresu. Do dzisiaj nie zachowało się wiele żywych śladów ich obecności (np. nazwisko Halat w Hucisku). (…) Miejscowa tradycja mówi, że w Niwiskach przy starym dębie, po prawej stronie drogi od Kolbuszowej, były szwedzkie okopy, a bitwą dowodził sam król szwedzki Karol X Gustaw, który, uciekając z otoczonego Niska, chciał tą drogą dostać się do Wisły. Okoliczne lasy posiadały zwłaszcza w czasie wiosennych roztopów nieprzejezdne drogi i ciężko uzbrojeni Szwedzi łatwo wpadali w zasadzki przygotowane przez chłopów. (…) Najstarsze księgi metrykalne przy kościele w Niwiskach z XVII wieku wspominają również czeskie rodziny pracujące w miejscowej hucie szkła. Zostali tam sprowadzeni przez właścicieli dóbr ze względu na swoje doświadczenie. Ich nazwiska przetrwały do naszych czasów, być może zostały wzmocnione napływem nowych osadników po przybyciu do Niwisk rodziny (…). Nazwiska niemiecko brzmiące wiążą się zapewne z pierwszym rozbiorem Polski. (…) mogli też stanowić specjalistów przy działających w puszczy potażniach – popielarniach. Wszystkie powyższe nacje, żyjąc w małych skupiskach, szybko uległy polonizacji. Swoją narodową i kulturową odrębność zachowała jedynie ludność żydowska”.
   • Jolanta Danak-Gajda, „Byli tu Szwedzi?” (w:) Skarby Podkarpackie Nr 35 (2012) s. 15 „W Widłach Wisły i Sanu na początku XVIII w. w trakcie III wojny północnej (toczyła się w latach 1700–1721) rozegrała się krwawa bitwa, w efekcie której wielu żołnierzy wojsk szwedzkich trafiło do niewoli. Jeńcy nigdy nie wrócili już do ojczyzny. Zostali osadzeni w Puszczy Sandomierskiej, a pamiątką po nich jest miejscowość Szwedy koło Stalowej Woli. Niewielka wieś położona wśród lasów liczy niespełna 200 mieszkańców, wielu z nich nosi nazwisko Szwedo. Ambroży Szwedo, który mieszka na końcu wsi, historię swojej wioski wiąże jednak z potopem szwedzkim. Pokazywał mi jabłoń, którą zasadził jego przodek – były żołnierz wojsk Karola Gustawa, który miał być założycielem osady.
    Jeńcy musieli wykarczować las i na tzw. surowym korzeniu postawić swoje domostwa. Żyli z puszczy. Zajmowali się bartnictwem, wyrębem drzew, zbieractwem, bo gleby są tu liche i niewiele mogły urodzić. Wielu przodków Ambrożego było gajowymi w lasach Lubomirskich, którym dostała się ta część królewskiej puszczy. Zainteresowało mnie, dlaczego mieszkańcy Szwedów mówią o czasach potopu jak o okresie założenia wsi. Nie potwierdzają tego żadne dokumenty archiwalne. Z kolei ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski, etnograf ze Stalowej Woli, podaje, że Szwedy w zapiskach archiwalnych pojawiły się ok.1710–1720 r. Przeczy więc to zakorzenionemu w tradycji przekonaniu o historii wsi sięgającej czasów potopu szwedzkiego. Możliwe jednak, że to mieszkańcy mają rację. Na początku nie musiała tu być wieś, ale zwykła osada puszczańska, która mogła funkcjonować nawet przez pół wieku, zanim rozwinęła się w wioskę”
   • råg to żyto po szwedzku ;)
   • krzyż szwedzki w Przecławiu:
    • Jerzy Zmihorski, Krzyż Szwedzki (w:) Polska niezwykła → ciekawe miejsca zabytki: miejsca pamięci i pomniki „(…) w roku 1912, z inicjatywy burmistrza Przecławia, wzniesiono pamiątkowy krzyż na tak zwanym Kopcu Szwedzkim. Kopczyk ten związany jest ze starym przekazem. W czasie wojen szwedzkich mieszczanie z Przecławia urządzali w okolicznych lasach zasadzki na najeźdźców. Szwedzi w odwecie spalili Przecław i pobliski Rzochów. Mieszczanie schronili się w podziemnym korytarzu, który prowadził od kaplicy świętego Bernardyna do zamku. Gdy Szwedzi opuszczali już miasteczko, usłyszeli dochodzący spod ziemi płacz dziecka. Wszystkich przebywających w ukryciu mieszczan zamordowano. Po latach na kopcu ustawiono krzyż upamiętniający to wydarzenie”.
    • Ekomuzeum Ziemi Przecławskiej 20.03.2010 JPG = HTML
  • Przyłęku w parafii Ostrowy Tuszowskie — protoplastami co najmniej jednej z tamtejszych linii Rogów są Jan i Helena Rogowie. Metrykalnie z indeksów wiemy, że mieli m. in. syna Ignacego ożenionego tamże w 1818 r. W tym porównywalnym czasie protoplaści mojej linii Rogów z Rzochowa (dziś do Mielca), Jakub Róg i Rozalia Róg née Wydro, w Rzochowie w 1804 r. pobrali się i mieli w 1807 r. syna Jana. Hipotetycznie, mój rzochowski Jakub mógł być z Ostrów Tuszowskich albo tuszowski Jan mógł być z Rzochowa, ale na tym etapie nie ma nie tylko indeksów, ale i metryk, tzn. wg Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, metryki Ostrów Tuszowskich istnieją dopiero od 1800 r. Parafia istnieje tam od 1566 r. więc ciekawe, co się stało z metrykami po soborze trydenckim, które zapewne były tworzone, choć na pewno nie od początku. Wymagałoby to wejścia w historię parafii. Kolejne pokolenia jednej z linii tuszowskiej Rogów to m. in. […]PRIV → Helena z domu Róg →Piotr Róg (ur. 02.06.1884 zm. 06.04.1972, grób Ostrowy Tuszowskie, żona: Anna, rodzeństwo Piotra w Przyłęku 79: Anna 15/1857, Wawrzyniec 21/1859, Marianna 20/1861, Anna 39/1863, Wiktoria 12/1865, Franciszka 14/1867, Karolina 24/1868) →Paweł Róg (ur. 1/1825 Przyłęk 79 parafia Ostrowy Tuszowskie, ślub 3/1856 Ostrowy Tuszowskie: Katarzyna Cymerman=Zimmermann, był wtedy emerytowanym żołnierzem, rodzeństwo Pawła w Przyłęku 79: Małgorzata 14/1827, Marianna 22/1830, Katarzyna 14/1833, Jan 11/1837) →Ignacy Róg (zm. 8/1851 Przyłęk par. Ostrowy Tuszowskie ok. 55 lat czyli ur. ok. 1796, śl. 2/1818 Ostrowy Tuszowskie ok. 20 lat czyli ur. ok. 1798, żona Anna Wrazień=Wrażeń) →Jan Róg (żona Helena)

  Pokazane informacje stanowią niezweryfikowaną hipotezę, bowiem dotąd nie znaleziono decydujących argumentów za ani przeciwko takiej wersji. Do czasu ewentualnego sprostowania lub potwierdzenia, pokazane informacje należy traktować jako hipotetyczne.
 • {#2} Maciej has the same forename as his 5×greatgrandfather Maciej Kościelny.
 • {#3} Maciej has the same forename as his 5×greatgrandfather Maciej Lipczak.
 • {#4} Maciej has the same forename as his 6×greatgrandfather Maciej Chałupczyński.
 • {#5} Maciej was born in the year of 200 since his 4×greatgrandfather and 4×greatgrandmother Tomasz Kalinowski and Petronela Kościelna's marriage.
 • {#6} Maciej was born in the year of 200 since his 4×greatgrandmother Łucja Dudek's birth.
 • {#7} Maciej was born in the year of 200 since his 4×greatgrandmother Franciszka Wicher's birth.
 • {#8} Maciej was born in the year of 200 since his 4×greatgrandfather Feliks Kukuł's birth.
 • {#9} Maciej was born in the year of 200 since his 4×greatgrandfather Szymon Chałupczyński's birth.
 • {#10} Maciej was born in the year of 200 since his 5×greatgrandfather Jakub Łysy's death.
 • {#11} Maciej was born in the year of 150 since his 5×greatgrandfather Krzysztof Słabik's death.
 • {#12} Maciej was born in the year of 150 since his 5×greatgrandfather Antoni Białek's death.
 • {#13} Maciej was born in the year of 200 since his 5×greatgrandfather and 5×greatgrandmother Wawrzyniec Stefaniak and Barbara Garsztych's marriage.
 • {#14} Maciej was born in the year of 250 since his 6×greatgrandfather Krzysztof Słabik's birth.
 • {#15} Maciej was born in the year of 200 since his 6×greatgrandfather Krzysztof Słabik's death.
 • {#16} See also distribution of surname ‘Róg’ 2002 (Poland).
 • {#17} See also etymology of surname ‘Róg’.
 • {#18} Belongs to the Balcerzak family (progenitor:  Balcerzak).
 • {#19} Belongs to the Baryła family (progenitor: Sebastian Baryła).
 • {#20} Belongs to the Białek family (progenitor: Jakub Białek).
 • {#21} Belongs to the Chałupczyński family (progenitor: Maciej Chałupczyński).
 • {#22} Belongs to the Cieślak family (progenitor: Paweł Cieślak).
 • {#23} Belongs to the Czarnocki family (progenitor: Tomasz Czarnocki).
 • {#24} Belongs to the Duda family (progenitor: Andrzej Duda).
 • {#25} Belongs to the Flis family (progenitor: Wawrzyniec Flis).
 • {#26} Belongs to the Garsztych family (progenitor: Jan Garsztych).
 • {#27} Belongs to the Górnik family (progenitor: Magdalena Górnik).
 • {#28} Belongs to the Hanas family (progenitor: Bartłomiej Hanas).
 • {#29} Belongs to the Janczykowski family (progenitor: Wojciech Janczykowski).
 • {#30} Belongs to the Kalinowski family (progenitor: Tomasz Kalinowski).
 • {#31} Belongs to the Kędzia family (progenitor: Szymon Kędzia).
 • {#32} Belongs to the Kokot family (progenitor:  Kokot).
 • {#33} Belongs to the Kopeć family (progenitor: Mikołaj Kopeć).
 • {#34} Belongs to the Kościelny family (progenitor: Maciej Kościelny).
 • {#35} Belongs to the Kozdęba family (progenitor: Walenty Kozdęba).
 • {#36} Belongs to the Krzak family (progenitor: Franciszek Krzak).
 • {#37} Belongs to the Krzemiński family (progenitor: Kazimierz Krzemiński).
 • {#38} Belongs to the Krzemiński family (progenitor: Sebastian Krzemiński).
 • {#39} Belongs to the Kukuł family (progenitor: ……… Kukuł).
 • {#40} Belongs to the Lipczak family (progenitor: Maciej Lipczak).
 • {#41} Belongs to the Łysy family (progenitor: Jakub Łysy).
 • {#42} Belongs to the Marcinkowski family (progenitor: Marcin Marcinkowski).
 • {#43} Belongs to the Matera family (progenitor: Paweł Matera).
 • {#44} Belongs to the Migulski family (progenitor: Wojciech Migulski).
 • {#45} Belongs to the Morawiak family (progenitor: Balcer Morawiak).
 • {#46} Belongs to the Myśliwiec family (progenitor: Wojciech Myśliwiec).
 • {#47} Belongs to the Nowacki family (progenitor: Ignacy Nowacki).
 • {#48} Belongs to the Pyryt family (progenitor: Kazimierz Pyryt).
 • {#49} Belongs to the Rodak family (progenitor: Tomasz Rodak).
 • {#50} Belongs to the Rodzeń family (progenitor: Mikołaj Rodzeń).
 • {#51} Belongs to the Róg family (progenitor:  Róg).
 • {#52} Belongs to the Sarama family (progenitor: Jakub Sarama).
 • {#53} Belongs to the Słabik family (progenitor: Krzysztof Słabik).
 • {#54} Belongs to the Słabik family (progenitor: Krzysztof Słabik).
 • {#55} Belongs to the Sokołowski family (progenitor: Wojciech Sokołowski).
 • {#56} Belongs to the Spychała family (progenitor: Jan Spychała).
 • {#57} Belongs to the Strugała family (progenitor: Jadwiga Strugała).
 • {#58} Belongs to the Szymaszczyk family (progenitor: Idzi Szymaszczyk).
 • {#59} Belongs to the Tomczyk family (progenitor: Marek Tomczyk).
 • {#60} Belongs to the Tomczyk family (progenitor: Michał Tomczyk).
 • {#61} Belongs to the Tomczyk family (progenitor: Piotr Tomczyk).
 • {#62} Belongs to the Tomkowiec family (progenitor: Jakub Tomkowiec).
 • {#63} Belongs to the Trela family (progenitor: Kacper Trela).
 • {#64} Belongs to the Walęcki family (progenitor: Roch Walęcki).
 • {#65} Belongs to the Wilk family (progenitor: Marcin Wilk).
 • {#66} Belongs to the Wilk family (progenitor: Jakub Wilk).
 • {#67} Belongs to the Wydro family (progenitor: Piotr Wydro).
 • {#68} Belongs to the Zagrodnik family (progenitor: Bartłomiej Zagrodnik).
 • {#69} Belongs to the Zagrodnik family (progenitor: ……… Zagrodnik).
 • {#70} Belongs to the Zapłotny family (progenitor: Jan Zapłotny).
 • {#71} Belongs to the Zieliński family (progenitor: Jakub Zieliński).

Timeline

191019201930194019501960197019801990200020102020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
paternal grandfather: Jan Róg (1914-1985)
    |-------------------------/--------------------------------------------|                                       
paternal grandmother: Zofia Róg née Wilk (1922-1984)
            |-----------------/-------------------------------------------|                                        
maternal grandfather: Stanisław Juliusz Kalinowski (1915-1977)
     |---------------------------//--------------------------------|                                               
maternal grandmother: Kazimiera Kalinowska née Rodak (1916-1985)
      |--------------------------//----------------------------------------|                                       
mother: Grażyna Róg née Kalinowska (1946-2007)
                                    |------------------------------------------------------------|                 
Maciej Róg (1982)
                                                                        |------------------------------------------

List of ancestors

Maciej
Róg
Kazimierz
Róg
Grażyna
Kalinowska
Jan
Róg
Zofia
Wilk
Stanisław
Kalinowski
Kazimiera
Rodak
Wojciech
Róg
Maria
Wilk
Antoni
Wilk
Franciszka
Pyryt
Ludwik
Kalinowski
Ludwika
Baryła
Jan
Rodak
Ludwika
Zapłotna
Ludwik
Róg
Karolina
Siekierska
Jan
Wilk
Agnieszka
Wilk
Jan
Wilk
Marianna
Kopeć
Jakób
Pyryt
Jadwiga
Kozdęba
Michał
Kalinowski
Petronela
Kokot
Piotr
Baryła
Franciszka
Lipczak
Antoni
Rodak
Barbara
Chałupczyńska
Ludwik
Zapłotny
Florentyna
Marcinkowska
Jan
Róg
Maria
Wydro
Tomasz
Siekierski
Maria
Padowicz
Marcin
Wilk
Tekla
Tomczyk
Józef
Wilk
Marianna
Flis
Jakub
Wilk
Agnieszka
Rodzeń
Tomasz
Kopeć
Marianna
Trela
Kazimierz
Pyryt
Maria
Tomczyk
Walenty
Kozdęba
Marianna
Tomczyk
Jan
Kalinowski
Zofia
Zagrodnik
Jakub
Kokot
Julianna
Morawiak
Łukasz
Baryła
Katarzyna
Krzemińska
Antoni
Lipczak
Julianna
Kukuł
  Tekla
Rodak
Błażej
Chałupczyński
Katarzyna
Białek
Jan
Zapłotny
Paulina
Zielińska
Hieronim
Marcinkowski
Katarzyna
Kędzia
Jakub
Róg
Rozalia
Wydro
Jakub
Wydro
Magdalena
Pankiewicz
    Wojciech
Padowicz
Helena
Sokołowska
    Michał
Tomczyk
Marianna
Flis
    Wawrzyniec
Flis
      Mikołaj
Rodzeń
  Mikołaj
Kopeć
Helena
Wojnas
Kacper
Trela
Anastazja
Chmielowiec
    Piotr
Tomczyk
      Marek
Tomczyk
  Tomasz
Kalinowski
Petronela
Kościelna
Paweł
Zagrodnik
Marianna
Respond
Adam
Kokot
Łucja
Dudek
Mateusz
Morawiak
Franciszka
Wicher
Walenty
Baryła
Salomea
Hanas
Kazimierz
Krzemiński
Jadwiga
Słabik
Antoni
Lipczak
Antonina
Krzak
Feliks
Kukuł
Anna
Balcer
    Tomasz
Rodak
Marianna
Matera
Szymon
Chałupczyński
Franciszka
Migulska
Łukasz
Białek
Józefa
Czarnogrodzka
Kazimierz
Zapłotny
Józefa
Jankowska
Franciszek
Zieliński
Małgorzata
Stefaniak
Walenty
Marcinkowski
Katarzyna
Spychała
Bartłomiej
Kędzia
Zuzanna
Cieślak
Wojciech
Rug
Franciszka
Róg
Piotr
Wydro
      Jakub
Sarama
              Wojciech
Sokołowski
                                                                                                  Jakub
Łysy
Ewa
Okos
Maciej
Kościelny
Katarzyna
Kościelna
Bartłomiej
Zagrodnik
Justyna
Krzemińska
    Andrzej
Kokot
Marianna
Kukuł
Tomasz
Duda
Katarzyna
Bartkowska
Walenty
Morawiak
Marianna
Zagrodnik
Ignacy
Nowacki
Gertruda
Wicher
Michał
Baryła
Marianna
Krzemińska
Bartłomiej
Hanas
Jadwiga
Strugała
Filip
Krzemiński
Ewa
Owczarek
Krzysztof
Słabik
Elżbieta
Krupa
Maciej
Lipczak
Zofia
Lipczak
Franciszek
Krzak
Marianna
Krzak
Marcin
Kukuł
Ewa
Kokot
Jan
Balcerzak
Zofia
Rzepka
        Józef
Rodak
Rozalia
Walęcka
Paweł
Matera
Magdalena
Górnik
Bartłomiej
Chałupczyński
Agnieszka
Wójcik
Wojciech
Migulski
Franciszka
Lach
Antoni
Białek
Gertruda
Kołodziej
Szymon
Czarnogrodzki
Regina
Włodarczyk
Jan
Zapłotny
Rozalia
Wisela
Jakub
Jankowski
Małgorzata
Maszczyk
Błażej
Zieliński
Konstancja
Cieślik
Wawrzyniec
Stefaniak
Barbara
Garsztych
Karol
Marcinkowski
Marianna
Zgądek
Wojciech
Spychała
Katarzyna
Tomaszek
Szymon
Kędzia
Katarzyna
Styl?
Paweł
Cieślak
Zuzanna
Gottschlingen
Róg                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kazimierz
Krzemiński
Krzemińska         Kokot       Andrzej
Duda
Zofia
Duda
    Balcer
Morawiak
  Zagrodnik           Wojciech
Myśliwiec
Marianna
Baryła
Wojciech
Tomkowiec
Marianna
Krzemińska
        Kazimierz
Krzemiński
Krzemińska     Krzysztof
Słabik
Jadwiga                     Kukuł Kukuł     Balcerzak                       Tomasz
Rodak
Magdalena
Tomera
Roch
Walęcki
Apolonia
Zaręba
        Maciej
Chałupczyński
Gertruda
Śliwianka
            Jakub
Białek
Ewa
Kliciąka?
    Tomasz
Czarnocki
Marianna
Czarnocka
    Jan
Zapłotny
Katarzyna
Zapłotna
    Wojciech
Janczykowski
Małgorzata
Janczykowska
Idzi
Szymaszczyk
Konstancja
Szymaszczyk
Jakub
Zieliński
Franciszka
Zielińska
        Jan
Garsztych
Katarzyna
Kołek
Jakub
Marcinkowski
Helena
Marcinkowska
    Jan
Spychała
Agnieszka
Spychała
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wojciech
Myśliwiec
Ewa
Myśliwiec
Sebastian
Baryła
Gertruda
Roszyła?
Jakub
Tomkowiec
Dorota
Szewczyk
Sebastian
Krzemiński
Regina
Krzemińska
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marcin
Marcinkowski
Zofia
Marcinkowska
                                                           
the 1st generation:
the 2nd generation – parents:
the 3rd generation – grandparents:
  4. Jan Róg
the 4th generation – great‑grandparents:
the 5th generation – great×2‑grandparents:
 18. Jan Wilk
 20. Jan Wilk
the 6th generation – great×3‑grandparents:
 32. Jan Róg
the 7th generation – great×4‑grandparents:
the 8th generation – great×5‑grandparents:
the 9th generation – great×6‑grandparents:
401. N.N.
424. Kazimierz Krzemiński
424. = 394.
425. ███
425. = 395.
the 10th generation – great×7‑grandparents:
Identifier: MR01224
Last changes: 10 APR 2023
Privacy policy:
 • detailed calculations (persons, age, duration) — no
 • DNA🧬 — only for family
 • e-communities — only for family
 • e-mail address — public
 • given name — public
 • main photograph — only for family
 • mt-DNA🧬 — public
 • N — only for family
 • name day — only for family
 • other forenames — only for family
 • phone number — only for family
 • photo — only for family
 • profession — only for family
 • surname — public
 • web robots — yes
 • website — public
 • Y-DNA🧬 — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia